ผลงานเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

เว็บไซต์นี้ได้อะไรบ้าง ?

 •     หน้าแรก
 •     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 •     หลักสูตร
 •     กลุ่มวิจัย
 •     กิจกรรม
 •     ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
 •     แบบฟอร์ม สายตรงถึงสาขาวิชา
 •     แบบฟอร์ม อุทธรณ์ร้องทุกข์
 •     1 ภาษา
 •     *มีระบบจัดการ ลูกค้าสามารถแก้ไข หรือเพิ่มข้อมูล เองได้
 • Design Concept
  พัฒนาเว็บไซต์ gradchem.buu.ac.th เว็บไซต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  มีระบบ Back-Office สำหรับจัดการข้อมูลในหน้าเว็บต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง